۱۸ شهریور, ۱۳۹۷

خشم چگونه به وجود می آید؟

فرض کنید همان طور که دارید رانندگی می‌کنید و به راه خود می‌روید ناگهان ماشین دیگری به طرز خطرناکی جلوی شما می‌پیچد.
۱۸ شهریور, ۱۳۹۷

نظریه پنجره شکسته

🔴نظریه پنجره شکسته: ساختمان خالی از سکنه‌ای را در کنار یک خیابان پر رفت و آمد، در حالی که شیشه‌ یکی از پنجره‌هایش شکسته است تصور […]
ورود