زندگی دارای دو قانون است:

۱_هیچ وقت کم نیار.

۲_هیچ وقت قانون شماره ۱ رو فراموش نکن.

دکتر نمازی

ورود